نمونه کارها

نمونه کارها

فیروزه سازان کوی

زبان :فارسی
نوع :صنعتی
تاریخ پروژه : اردیبهشت 93
زمان اجرا : سه هفته
درصد پیشرفت :
100 %