نمونه کارها

نمونه کارها

سپنتا پلیمر شریف

زبان :فارسی
نوع :شرکتی
تاریخ پروژه : آذر 94
زمان اجرا : سه هفته
درصد پیشرفت :
100 %