نمونه کارها

نمونه کارها

آسایاب

زبان :فارسی,انگلیسی
نوع :شرکتی
تاریخ پروژه : شهریور 94
زمان اجرا : یک ماه
درصد پیشرفت :
100 %